ปฏิทินกิจกรรม
วัน เดือน ปี กิจกรรม เวลา สถานที่ หมายเหตุ
พ. 1 ก.พ. 66 ถึง
ศ. 21 เม.ย. 66
  • ประกาศรับสมัครและส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานในการสมัครสอบคัดเลือก
พ. 1 ก.พ. 66 เวลา 08.30 น. ถึง
ศ. 21 เม.ย. 66 เวลา 23.59 น.
- สมัครผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์การรับสมัคร www.tcas.cmru.ac.th
  • ชำระเงินค่าสมัคร สอบคัดเลือก
- เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา ทั่วประเทศ ตรวจสอบสถานะการชำระเงินค่าสมัครได้ ในส่วนข้อมูลผู้สมัคร ภายหลังจากชำระเงินแล้ว 2-3 วันทำการ (ไม่นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
อา. 8 พ.ค. 66 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์พร้อมห้องสอบ เว็บไซต์คณะครุศาสตร์ www.edu.cmru.ac.th
และเว็บไซต์การรับสมัคร www.tcas.cmru.ac.th
อา. 14 พ.ค. 66 สอบข้อเขียน 09.00 - 10.00 น. ตามประกาศ สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์โดย ผ่านระบบออนไลน์
สอบสัมภาษณ์ 11.00 - 16.30 น.
จ. 22 พ.ค. 66 ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เว็บไซต์คณะครุศาสตร์ www.edu.cmru.ac.th
และเว็บไซต์การรับสมัคร www.tcas.cmru.ac.th
อ. 23 พ.ค. 66 ถึง
อา. 28 พ.ค. 66
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรายงานออนไลน์ และบันทึกข้อมูลประวัติผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักทะเบียนและประมวลผล เว็บไซต์สำนักทะเบียนและประมวลผล www.academic.cmru.ac.th นักศึกษารายงานตัวออนไลน์ทางเว็บไซต์สำนักทะเบียนและประมวลผล พร้อม Print เอกสารนำมายื่นในวันรายงานตัว
ส. 17 มิ.ย. 66
  • รายงานตัวเพื่อปฐมนิเทศ
09.00 - 12.00 น. ตามประกาศ
  • พบอาจารย์ที่ปรึกษา
13.00 - 16.00 น.
ส. 24 มิ.ย. 66 เข้าชั้นเรียน ตามตารางเรียน ชั้น 8 อาคารราชภัฏ 90 ปี เรียนวันเสาร์ และวันอาทิตย์