ปฏิทินกิจกรรม
วัน เดือน ปี กิจกรรม เวลา สถานที่ หมายเหตุ
ศ. 1 เม.ย. 65
ถึง อา. 24 เม.ย. 65
- ประกาศรับสมัครและส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานในการสมัครสอบคัดเลือก ศ. 1 เม.ย. 65 เวลา 08.30 น.
ถึง อา. 24 เม.ย. 65 เวลา 23.59 น.
- สมัครผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์การรับสมัคร www.tcas.cmru.ac.th
- ชำระเงินค่าสมัคร สอบคัดเลือก - เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา ทั่วประเทศ
จ. 2 พ.ค. 65 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์พร้อมห้องสอบ 08.30 น. เว็บไซต์คณะครุศาสตร์ www.edu.cmru.ac.th
และเว็บไซต์การรับสมัคร www.tcas.cmru.ac.th
จ. 16 พ.ค. 65 สอบข้อเขียน 09.00 - 10.00 น. ตามประกาศ สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์โดย ผ่านระบบออนไลน์
สอบสัมภาษณ์ 11.00 - 16.30 น.
จ. 23 พ.ค. 65 ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 09.00 น. เว็บไซต์การรับสมัคร www.tcas.cmru.ac.th
และเว็บไซต์คณะครุศาสตร์ www.edu.cmru.ac.th
จ. 23 พ.ค. 65
ถึง อา. 29 พ.ค. 65
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรายงานออนไลน์ และบันทึกข้อมูลประวัติผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักทะเบียนและประมวลผล 09.00 น. เป็นต้นไป เว็บไซต์สำนักทะเบียนและประมวลผล www.academic.cmru.ac.th นักศึกษารายงานตัวออนไลน์ทางเว็บไซต์สำนักทะเบียนและประมวลผล พร้อม Print เอกสารนำมายื่นในวันรายงานตัว
ส. 4 มิ.ย. 65 - รายงานตัวเพื่อปฐมนิเทศ 09.00 - 12.00 น. ตามประกาศ
- พบอาจารย์ที่ปรึกษา 13.00 - 16.00 น.
ส. 11 มิ.ย. 65 เข้าชั้นเรียน ตามตารางเรียน ชั้น 8 อาคารราชภัฏ 90 ปี เรียนวันเสาร์ และวันอาทิตย์