...

การรับสมัครเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
Announcement of Graduate Admission

ภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2565

2nd Semester, Academic Year 2022

สมัครเข้าศึกษา Apply

รายละเอียดการรับสมัคร Application details

ประกาศรับสมัคร Announcement
กำหนดการรับสมัครเข้าศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
ที่ การดำเนินการ วันที่ เวลา สถานที่
1 กรอกใบสมัครออนไลน์ วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565
ถึงวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565
- เว็บไซต์
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 16.00 น. เว็บไซต์
3 สอบคัดเลือกเข้าศึกษา วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565 9.00 น. รอประกาศ
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 16.00 น. เว็บไซต์
5 บันทึกประวัตินักศึกษา และพิมพ์เอกสารรายงานตัวเป็นนักศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565
ถึงวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565
เว็บไซต์
6 ส่งเอกสารรายงานตัวเป็นนักศึกษา ภาคปกติ

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565

ภาคพิเศษ

วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565

9.00 - 16.00 น. ชั้น 13
อาคาร 27
7 ลงทะเบียนวิชาเรียน วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565
ถึงวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565
- เว็บไซต์
8 ปฐมนิเทศนักศึกษา วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 9.00 – 11.00 น. รอประกาศ
9 ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565
ถึงวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565
- ธนาคารกรุงเทพ (ทุกสาขา)
10 เข้าชั้นเรียน
  • ภาคปกติ
  • ภาคพิเศษ
วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565
วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565
8.00 – 18.00 น. รอประกาศ