...

การรับสมัครเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
Announcement of Graduate Admission

ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2)

1st Semester, Academic Year 2023 (2nd time)

สมัครเข้าศึกษา

ข้อมูลประวัติส่วนตัว Student information 
ระบุ เลขบัตรประจำตัวประชาชน ID Number/Passport Number is required.
ระบุ คำนำหน้าชื่อ Title is required.
ระบุ ชื่อ A name is required.
ระบุ นามสกุล A lastname is required.
ระบุ วัน เดือน ปีเกิด A birthday is required.
ระบุ ที่อยู่ A address is required.
ระบุ เบอร์โทรติดต่อ A phone number is required.
ระบุ อีเมล An email is required.
กรอกอีเมลผิดพลาด Email is not valid.
ข้อมูลการสำเร็จการศึกษา Educational background 
ระบุ วุฒิการศึกษาเดิม Degree earned is required.
ระบุ สาขาวิชา A program is required.
ระบุ สถาบันที่สำเร็จการศึกษา A graduation institution is required.
สาขาวิชาที่ประสงค์สมัครเข้าศึกษา Major offered 
ระบุ สาขาวิชาที่ประสงค์สมัครเข้าศึกษา Major offered is required.
การยินยอมให้รวบรวมข้อมูล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
The consent of data collection and the disclosure of personal information
     ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เก็บรวบรวมข้อมูล และเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าที่ให้ไว้หรือมีอยู่กับมหาวิทยาลัย ให้แก่หน่วยงานของรัฐ ตามรายการดังต่อไปนี้
     I consent to Chiang Mai Rajabhat University for collecting the information and disclosing my information provided or available to the university to the government officers according to the following list:

     1. เลขประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง National identification card or passport number
     2. ชื่อ - สกุล Name-surname
     3. วัน เดือน ปี เกิด Date of birth
     4. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ Contact address
     5. หมายเลขโทรศัพท์ Telephone number
     6. อีเมล E-mail address
     7. ข้อมูลการสำเร็จการศึกษา Graduated information
     8. รูปถ่าย Photographs
     9. ระเบียนผลการเรียน Transcript
     10. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง National identification card or passport
     11. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) Name/Surname change certificate (if any)
     12. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ของ TOEFL, IELTS และอื่น ๆ ไม่เกิน 2 ปี (ถ้ามี) English proficiency official report that was taken no more than two years (if any)

     เพื่อวัตถุประสงค์ในการสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ระดับบัณฑิตศึกษา)
     ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้ให้ไว้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ หากข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ข้าพเจ้ายินยอมให้ มหาวิทยาลัยดำเนินการตามกฎหมายหรือชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่กรณี
     To apply to study at Chiang Mai Rajabhat University at the graduate level, I hereby certify that all information provided to Chiang Mai Rajabhat University is true. If the information is not true. I agree to the university taking legal action or compensating for damages incurred as the case may be.

Form submission successful!
To activate this form, sign up at
https://startbootstrap.com/solution/contact-forms
Error sending message!